LMS行政E化暨班級社群教職員工數位歷程檔線上手冊Login
Position: 原聲社 > 未分類
105-1原住民學生人數統計
by 原聲社 2017-02-21 15:52:51, Reply(0), Views(278)


               

   中正高工105-1原住民學生人數        

                                          

 族別

            

年級

性別

合計

1

阿美族

7

11

3

11

9

20

2

排灣族

4

3

2

7

2

9

3

泰雅族

0

4

1

2

3

5

4

布農族

6

1

0

3

4

7

5

卑南族

0

0

2

2

0

2

6

鄒族

1

0

0

1

0

1

 

合計

18

19

8

26

18

總計44