LMS行政E化暨班級社群教職員工數位歷程檔線上手冊Login
Position: 王文良 > 基本電學
基本電學實習
by 王文良 2018-08-06 15:33:26, Reply(1), Views(504)
http://ms1.hcvs.kh.edu.tw/hc3331/elect/elect.htm

8/8 RC充放電直流暫態實習
一. 電路圖


二. Vc充電與放電暫態曲線

Attachments:
1. 0808RC.TSC (3 KB)
2. 0808RC.xlsx (34 KB)
3. rc.PNG (6 KB)
4. vc.PNG (20 KB)
Reply(1)
好用
Reply