LMS行政E化暨班級社群教職員工數位歷程檔線上手冊Login
Position: 化工科 > 文件區 > 化工科與綜合高中化工技術學程簡介 > 化工科軟硬體設備
by 化工科, 2012-03-29 23:11, Views(1246)
 
            一般化學實驗室3         化工裝置實驗室1
 
            儀器分析實驗室1          實驗講習實驗室1
 
            藥品室1間                        天平室1
 
                     
                   第一化學實驗室(3305)                      第一化學實驗室(3305)
  
 
                
                            天平室-1                                      天平室-2
 
                                 
                    第二化學實驗室(3309)                      第二化學實驗室(3309)              
   
 
                 
                 第三化學實驗室(3311)                  第三化學實驗室(3311)
 
 
                 
                       化工裝置實習工場-1                     化工裝置實習工場-2
 
 
                             
 
                   化工裝置實習工場-3                     化工裝置實習工場-4
 
 
                          
 
                 儀器分析實習工場-1                        儀器分析實習工場-2
         
 
化工科環境佈置
                
             科佈告欄與成果展示櫃-1                    科佈告欄與成果展示櫃-2