LMS行政E化暨班級社群教職員工數位歷程檔線上手冊Login
102年12月9日 創意板金研習
by 金工科, 2013-12-03 10:44, Views(997)
創意板金研習
感謝 正修科技大學 蘇小夢 教授指導
 
Attachments
1. P1300963.JPG (286 KB)
2. P1300956.JPG (261 KB)
3. P1300945.JPG (286 KB)
4. P1300932.JPG (252 KB)
5. P1300926.JPG (263 KB)
6. P1300924.JPG (253 KB)
7. P1300917.JPG (303 KB)
8. P1300905.JPG (252 KB)
9. P1300903.JPG (278 KB)
10. P1300890.JPG (238 KB)
11. P1300884.JPG (222 KB)
12. P1300880.JPG (224 KB)
New Discussion