LMS行政E化暨班級社群教職員工數位歷程檔線上手冊登入
5/23菜單水果葡萄異動為鳳梨
by r0703, 2018-05-22 10:05:56, 人氣(46)
原定日期        原定供應食譜     更改後食譜      更換原因
5/23(三)         葡萄                 鳳梨               食用者喜歡鳳梨,午餐會議決議
                                                                  5月底前安排更換一次水國提供
                                                                  鳳梨.