LMS行政E化暨班級社群教職員工數位歷程檔線上手冊Login
講義29---20120411社團講義
by smf12312, 2012-03-12 12:36:17, Views(861)
a.今年的園遊會成果展
 1.  http://www.facebook.com/photo.php?fbid=376147555752961&set=oa.372468176126784&type=1&
      theater
 
2   http://www.facebook.com/media/set/?set=a.266213063466427.67629.100002332060844&type=1
 3  .http://www.facebook.com/photo.php?fbid=371901486207780&
     set=at.371894926208436.80512.100001637956746.100002332060844&type=1&theater

創造發明社下學期 出賽
   0. 思源科技---4人(~5.21)
   1. 機關王---4人(~5.19)
   2. 發明展---3人(5.01~)
   3. 旺宏科學獎---1人(~5.31)
   4. 智慧鐵人---6人
(~4.18)
  5. WRO創意賽---3人(5.01~)
   6. 節能減碳競賽---4人(6.01~)
   7. 2012 TOYOTA---4人環保高峰會 活動企劃書(4.30~8.17~9.30)
b
發明想法:
    1. 基本上,你想到的點子在世界上某個角落的某人也都想過了。

       要找到一個從來沒人想過的點子,幾乎是不可能的,
       (不相信,查一下智慧財產局網站)
    2. 不同的是,處理一個問題,誰能找到一個最好的解決方法。
    3. 再來,就是比誰能先把產品做出來,
    4. 產品做出來了,誰的行銷做得好,最後才能賺錢。
    5. 在這裡,我們的目標不在賺錢,
        而在學習如何把我們的想法實現出來,
        透過這個過程,學習更多的技術與解決問題的方法。
   6.大家加油!


  7.2012 世界青少年發明展網址說明  http://www.ieyiun.org/modules/html_contents/awards.php

c
程式:Whack-a-Brick  http://www.nxtprograms.com/whack-a-brick/index.html
實作;Inch Worm       http://www.nxtprograms.com/inch_worm/index.html