LMS行政E化暨班級社群教職員工數位歷程檔線上手冊Login
第2章_微積分及其運用
by 課務組, 2012-03-16 09:35, Views(930)
2-1 極限的概念
 
 
 
2-2 函數的極限及其運算
 
 
 
2-3 多項函數的導數與導函數
 
 
2-4 微分公式的運算
 
 
2-5 微分的應用
 
 
2-6 積分的概念與反導函數
 
 
2-7 多項函數的積分
New Discussion