LMS行政E化暨班級社群教職員工數位歷程檔線上手冊Login
【活動】直線方程式單元獎勵
by 課務組, 2013-01-15 13:35, Views(1046)
本次測驗共獎勵10位同學,以留言先後為準,未留班級、姓名者不予採計!
 
發布留言後,可於上課期間請至課務組領取獎勵金50元,不限期限喔!
 
 
※限高一同學10位,但歡迎高一超過10位之同學以及高二、高三同學留言,若經費許可,亦會實施獎勵!
Discussion
No.TitleRepliesLikeModified
1481
1
0
1429
1
0
1426
1
0
1424
1
0
1423
1
0
1419
1
0
1417
1
0
1416
1
0
1415
1
0
1413
4
0
1408
1
0
1379
2
0
1377
2
0
1374
2
0
1373
2
0
1370
2
0
1369
2
0
1365
2
0
1364
1
0
1363
2
0
New Discussion