LMS行政E化暨班級社群教職員工數位歷程檔線上手冊Login
【活動】排列組合與機率單元獎勵
by 課務組, 2013-01-21 15:51, Views(924)
 
本次測驗共獎勵10位同學,以留言先後為準,未留班級、姓名者不予採計!
發布留言後,可於上課期間請至課務組領取獎勵金50元,不限期限喔!
※限全校二年級同學共10位,但歡迎超過10位之同學其他身分同學留言,若經費許可,亦會實施獎勵!
Discussion
No.TitleRepliesLikeModified
1479
1
0
1451
2
0
1446
2
0
1445
2
0
1428
2
0
1421
2
0
1407
2
0
1404
1
0
1403
2
0
1400
2
0
1393
2
0
1389
1
0
1388
1
0
1386
1
0
1385
1
0
New Discussion