LMS行政E化暨班級社群教職員工數位歷程檔線上手冊Login
【活動】指數與對數單元獎勵
by 課務組, 2013-01-21 23:55, Views(849)
本次測驗共獎勵10位同學,以留言先後為準,未留班級、姓名者不予採計!
發布留言後,可於上課期間請至課務組領取獎勵金50元,不限期限喔!
※限綜高一年級與全校二年級同學共10位,但歡迎超過10位之同學其他身分同學留言,若經費許可,亦會實施獎勵!
Discussion
No.TitleRepliesLikeModified
1478
1
0
1470
2
0
1453
2
0
1444
2
0
1437
2
0
1427
2
0
1406
2
0
1405
2
0
1397
2
0
1392
2
0
1391
2
0
New Discussion