LMS行政E化暨班級社群教職員工數位歷程檔線上手冊Login
Position: 王文良 > 電子學
資二忠電子學(II)教學進度
by 王文良 2012-02-14 15:19:29, Reply(0), Views(457)

100學年度第2學期教學及作業預定進度表    擬定進度教師簽名:王文良

                                                 

                 資訊二年級       電子學(II)

               

週次

起訖日期

              

起訖頁數

作業次數

日常考查

   

 



預作臨

定業時

教次測

學欄驗

進請時

度詳間

欄填請

請預與

詳定行

填作事

、業曆

頁次對

、數照

章。。

便

 

      

 

 

1

02.08-02.11

                       

             至第     

                            

 

 

 

準備週

 

 

2

02.12-02.18

                       

  7          至第  7  

       7-1              7-1

 

1 13

 

 

第七章 串級放大電路

 

 

3

02.19-02.25

                       

  7          至第  7  

            7-2               7-2

 

14 30

 

 

第七章 串級放大電路

 

 

4

02.26-03.03

                       

  7          至第  7  

            7-3               7-4

 

 31 50

繳第七章上課筆記

第七章平時考

第七章 串級放大電路

 

 

5

03.04-03.10

                       

  8          至第  8  

       8-1              8-2

 

51 33

 

 

第八章 場效應電晶體

 

 

6

03.11-03.17

                       

  8          至第  8  

            8-3               8-5

 

64 70

 

 

第八章 場效應電晶體

 

 

7

03.18-03.24

                       

  8          至第  8  

            8-6               8-6

 

 71 80

繳第八章上課筆記

第八章平時考

第八章 場效應電晶體

 

 

8

03.25-03.31

                       

  9          至第  9  

       9-1              9-1

 

81 88

 

 

第一次月考

 

 

9

04.01-04.07

                       

  9          至第  9  

            9-2               9-3

 

89 94

 

 

第九章場效應電晶體放大

 

 

10

04.08-04.14

                       

  9          至第  9  

            9-4               9-4

 

 95 100

繳第九章上課筆記

第九章平時考

第九章場效應電晶體放大

 

 

11

04.15-04.21

                       

  9          至第  9  

       9-5              9-5

 

101 114

 

 

第九章場效應電晶體放大

 

 

12

04.22-04.28

                       

  10          至第  10  

       10-1              10-2

 

115 124

 

 

第十章運算放大器

 

 

13

04.29-05.05

                       

  10          至第  10  

            10-3               10-3

 

125 137

 

 

第十章運算放大器

 

 

 

 

 

14

05.06-05.12

                       

  10          至第  10  

            10-4               10-4

 

 138 145

 

 

第十章運算放大器

 

15

05.13-05.19

                       

  10          至第  10  

            10-5               10-5

 

146 162

 

 

第二次月考

 

16

05.20-05.26

                       

  10          至第  10  

            10-6               10-6

 

 163 180

繳第十章上課筆記

第十章平時考

第十章運算放大器

 

17

05.27-06.02

                       

  11          至第  11  

            11-3               11-3

 

183 197

 

 

11章基本振盪電路

 

18

06.03-06.09

                       

  11          至第  11  

            11-4               11-4

 

 198 205

 

 

11章基本振盪電路

 

19

06.10-06.16

                       

  11          至第  11  

            11-5               11-5

 

206 212

 

 

11章基本振盪電路

 

20

06.17-06.23

                       

  11          至第  11  

            11-6               11-6

 

 213 250

繳第11章上課筆記

11章平時考

11章基本振盪電路

 

21

06.24-06.30

期末考101.06.29 休業式

 

 

 

第三次月考

 

Reply